10.7. Трубопровод замка м/осевого дифференциала

увеличить 

 Трубопровод замка м/осевого дифферинциала
 

Номер детали

Количество

Описание

Применяется

Наименование

Примечание

4х2

6х4

8х4

1

190003179782

200

Ф6х1

V

V

Plastic pipe

cm

2

190003559766

1

V

V

Nozzle

3

199000360477

1

V

V

Gasket

4

199014280016

2

V

V

Sleeve

5

190003559497

1

V

V

Nozzle

6

190003559561

2

V

V

Cutting ring

7

190003559516

2

V

V

Union nut

8

WG9100710008

1

V

V

Magnetic valve

9

1288 730061

1

V

V

O-ring