CAMPHAFT
CAMSHAFT

?  ?
NO

?  ?
Номер по котологу

?  ?
Наименование

Наименование

?  ???
Количество по моделем

????????
Suited type

?  ?
Примечание

1
2
3
4
5
6

M3400-1006007
M3400-1006002A
Q5210816
M3400-1006001A
M3000-1006003
Q1840816TF2

???????????
???????????????
???8?16
???????
??????????
???? M8?16

Camshaft assy screw
Camshaft timing gear
Pin
Camshaft
Camshaft thrust plate
Hex.screw

4
1
1
1
1
2